Nauja „Pon.Bike“ dviračių gamykla Kėdainiuose bus atidaryta 2024 m. vasarą

Naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į „Pon Bike“ svetainę. Šią Svetainę ir jos turinį valdo ir administruoja „Pon Bicycle Holding B.V.“ (toliau – „Pon Bike“), kurios pagrindinė buveinė yra Stadionplein 28, 1076 CM Amsterdamas, Nyderlandai.

Taikymas

Šios Naudojimo sąlygos taikomos jūsų apsilankymams Svetainėje ir naudojimuisi ja, taip pat visai informacijai, rekomendacijoms ir (arba) paslaugoms, teikiamoms šioje Svetainėje arba per ją (toliau – Informacija).

Prisijungdami prie šios Svetainės ir ja naudodamiesi sutinkate su mūsų Naudojimo sąlygomis. „Pon“ gali bet kuriuo metu keisti arba papildyti šias Naudojimo sąlygas. Pakeistos arba papildytos Naudojimo sąlygos įsigalioja, kai jos paskelbiamos šioje Svetainėje. Svetainės naudotojams rekomenduojama reguliariai peržiūrėti Naudojimo sąlygas, kad sužinotų apie galimus jų pakeitimus.

Šios Naudojimo sąlygos paskutinį kartą buvo pakeistos 2020 m. rugpjūčio 11 d.

Šios Naudojimo sąlygos paskutinį kartą buvo pakeistos 2020 m. rugpjūčio 11 d.

Ši informacija skirta tik bendros informacijos tikslais ir negali būti laikoma rekomendacija. „Pon Bike“ imsis pagrįstų pastangų, kad šioje Svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli ir atnaujinta, tačiau negarantuoja, kad Svetainė ir Informacija yra be klaidų, trūkumų, kenkimo programinės įrangos ir virusų, arba kad Svetainė ir (arba) Informacija yra tiksli ir atnaujinta.

„Pon Bike“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl naudojimosi (arba negalėjimo naudotis) Svetaine, įskaitant žalą, atsiradusią dėl kenkimo programinės įrangos, virusų arba Informacijos arba Svetainės neteisingumo ar neišsamumo, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsirado dėl „Pon Bike“ tyčinių veiksmų arba didelio aplaidumo.

„Pon Bike“ taip pat neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi (arba negalėjimo naudotis) elektroninėmis ryšio priemonėmis, susijusią arba nesusijusią su Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą, atsiradusią dėl nesėkmingo arba pavėluoto elektroninių pranešimų pristatymo, elektroninių pranešimų perėmimo arba manipuliavimo, kurį atlieka trečiosios šalys, arba elektroniniams pranešimams naudojamos kompiuterinės programos ir virusų perdavimo.

Susijusios svetainės

Šioje Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. „Pon Bike“ neatsako už interneto svetainių, kuriose pateikiamos nuorodos į šią Svetainę arba kurios yra susijusios su šia Svetaine, naudojimą ar turinį.

Intelektinė nuosavybė

Jei nenurodyta kitaip, visos su šia Svetaine ir Informacija susijusios teisės, įskaitant autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, priklauso „Pon Bike“. Vartotojams leidžiama skaityti šioje Svetainėje esančią Informaciją ir kopijuoti ją savo asmeniniam naudojimui, pavyzdžiui, atsispausdinti ar saugoti. Be aiškaus raštiško „Pon Bike“ sutikimo draudžiamas bet koks kitas Svetainės ar Informacijos naudojimas, pavyzdžiui, Svetainės (jos dalies) saugojimas ar atkūrimas bet kurioje kitoje interneto svetainėje arba nuorodų, tekstinių hipersaitų ar giluminių saitų tarp Svetainės ir bet kurios kitos interneto svetainės kūrimas ar bet koks kitas naudojimas.

„Pon Bike“ ir visi kiti šioje Svetainėje pateikiami prekių ženklai yra „Pon“, „Pon Bike“ arba bet kurios iš filialų ir (arba) dukterinių įmonių (registruotieji) prekių ženklai.

Neprašytos idėjos

Jei šioje Svetainėje paskelbsite neprašytas idėjas ir (arba) medžiagą, kurią sudaro tekstai, vaizdai, garsai, programinė įranga, informacija ar kitokia medžiaga (toliau – Medžiaga), arba atsiųsite ją „Pon Bike“ el. paštu ar kitu būdu, „Pon Bike“ turi teisę naudoti, kopijuoti ir (arba) komerciškai naudoti tokią Medžiagą pilna apimtimi ir nemokamai, ir „Pon Bike“ nėra saistomi jokių konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su tokia Medžiaga.

Jūs atleidžiate „Pon Bike“ nuo atsakomybės dėl bet kokių ieškinių, pretenzijų ir įsipareigojimų, atsiradusių dėl to, kad naudojant ir (arba) eksploatuojant Medžiagą buvo pažeistos bet kurios trečiosios šalies (intelektinės nuosavybės) teisės arba buvo kitaip neteisėtai elgiamasi su trečiąja šalimi.

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata arba jos taikymas kompetentingos jurisdikcijos teismo pripažįstami neteisėtais, negaliojančiais arba neįgyvendinamais, likusi šių Naudojimo sąlygų dalis lieka galioti, o tokios nuostatos taikymas aiškinamas taip, kad būtų galima pagrįstai įgyvendinti Šalių ketinimus. Šalys taip pat susitaria pakeisti tokią negaliojančią ar neįgyvendinamą šių Naudojimo sąlygų nuostatą galiojančia ir įgyvendinama nuostata, kuria, kiek įmanoma, bus pasiekti tokios negaliojančios ar neįgyvendinamos nuostatos ekonominiai, verslo ir kiti tikslai.

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Šioms Naudojimo sąlygoms taikomi tik Amsterdamo (Nyderlandai) įstatymai. Visi ginčai, kylantys dėl šių Naudojimo sąlygų, įskaitant ginčus dėl jų egzistavimo ir galiojimo, perduodami kompetentingiems Amsterdamo (Nyderlandai) teismams, išskyrus atvejus, kai privalomais teisės aktų reikalavimais nustatyta kitaip.

„Pon.Bike Lithuania“

[email protected]

Gamykla:

Pramonės g. 13A

Kėdainių LEZ

Korespondencijai:

Gedimino pr. 20

LT-01103 Vilnius